Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van Rijschool Raymond, behoudens indien en voor zover Rijschool Raymond in schriftelijk anders verklaart.
  2. In alle gevallen, waarin door Rijschool Raymond van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 2. Verplichtingen rijschool

  1. De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.
  2. De cursist rijdt zoveel mogelijk in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen afleggen in deze auto. Bij overmacht wordt er door de rijschool een ander les-, toets-, of examenmoment dan wel een vervangende lesauto geregeld.
  3. De aanvraag van een examen of toets wordt door de rijschool ingediend bij de bevoegde instantie.
  4. De rijschool draagt zorg voor alle noodzakelijke verzekeringen gedurende de cursus.
 3. Verplichtingen cursist

  1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
  2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken tijdstip zonder tijdige afzegging, de volledige les te voldoen.
  3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de les verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dit geval dient de volledige afgesproken lestijd betaald te worden.
  4. Een rijles welke niet minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd wordt volledig in rekening gebracht.
  5. Voor de aanvraag van door de rijschool aan te vragen examens voor de cursist dient de cursist de rijschool te machtigen via www.cbr.nl.
  6. De cursist is zelf verantwoordelijk over de benodigde bescheiden te beschikken voor het afleggen van een examen. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien een cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
  7. Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn-alcohol-en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
  8. Indien er sprake is van ontzegging van de rijbevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.
 4. Betaling

  1. De rijschool is gerechtigd de lesprijs aan te passen. De nieuwe lesprijs geldt op zijn vroegst twee weken na bekendmaking van de nieuwe lesprijs. De cursist staat het vrij de overeengekomen les-data na deze bekendmaking af te zeggen.
  2. Indien de betaling per factuur wordt gedaan dient deze binnen tien dagen te worden voldaan. Indien de betaling niet binnen tien dagen is voldaan zal de cursist een ingebrekestelling ontvangen, welke binnen de nieuw gestelde termijn moet worden voldaan.
  3. Betaling van een examen of toets dient door cursist, binnen 10 dagen na de reservering, worden voldaan aan de rijschool.
  4. Indien de cursist na de termijn van ingebrekestelling niet het verschuldigde bedrag voldoet, treed verzuim in en zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
  5. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de overeengekomen les-data en alle verdere overeenkomsten tussen cursist en rijschool, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
  6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.
 5. Examens en tussentijdse toets

  1. Een examen of toets wordt gereserveerd door instructeur en gepland in overleg met cursist. Dit geldt voor zowel de datum als het tijdstip. Een gepland examen of toets, kan derhalve niet worden geannuleerd door cursist.
  2. Indien het examen of tussentijdse toets geen doorgang vindt wegens afwezigheid van de cursist, draagt de cursist zelf alle daaruit vloeiende kosten.
  3. Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.
 6. Vrijwaring

  De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of aanrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij:

  1. De cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
  2. De cursist tijdens het voorval onder invloed is van verdovende middelen, alcohol en/of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;
  3. De cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft verzwegen;
  4. De cursist onjuist informatie heeft verschaft over zijn/haar medische beperkingen.
 7. Aansprakelijkheid

  De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijden beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de les-overeenkomst.

 8. Klachten

  De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde de gelegenheid te bieden om de klachten ter plaatse op te lossen.

 9. Toepasselijk recht

  Op deze overeenkomst en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.